How would wall mounted AC, central air system, and central air filtration system affect my indoor air quality?

Wall mounted AC:
According to our real room test, wall mounted AC wouldn’t affect much of your indoor air quality. So your purifier along, if it can clean your room efficiently, should work the same when you have the wall mounted AC on during hot summer of freezing winter.
Central air system:
Since the building manager sometimes gives the inaccurate info and some many things could go wrong, use a particle counter to test out whether it keeping bringing in outdoor air.
Central air filtration system:
The system is designed to clean your indoor air while bringing outdoor air in. Remember to test it regularly and change the filter as needed.

More details is in this article: https://smartairfilters.com/en/blog/does-ac-bring-in-pm2-5/

Danh mục: .

Halo Enviroment Assured

HEA là công ty duy nhất tại thị trường Việt Nam tập trung vào việc thiết lập các mục tiêu chất lượng không khí dựa trên các bằng chứng khoa học và làm việc để đạt được các mục tiêu đó trong môi trường trong nhà và thương mại. HEA là công ty đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam tuân theo đúng tiêu chuẩn không khí và nước lành mạnh do WHO đặt ra, nghĩa là bạn, gia đình và đồng nghiệp của bạn đang phát triển lành mạnh trong một môi trường lý tưởng. Email: info@khisach.vn